Srpska narodna partija

Пензионери-достојно-треће-доба

ПЕНСИОНЕРЫ – ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ

Држава мора да створи одржив систем бриге о пензионерима. СНП се залаже да ниво пензија буде усклађиван са кретањем раста зарада, али и заштићен од обезвређивања услед монетарних и тржишних промена. Фондови за исплату пензија морају диверсификовати изворе финансирања кроз капитализацију ранијих улагања пензионих фондова, кроз будућа улагања у државне хартије од вредности и финансирање капиталних инфраструктурних пројеката, како би се смањила потреба за буџетским трансферима. Уверени смо да је неопходно да се што пре обезбеди преусмеравање терета осигурања са државних фондова на приватне. Неопходно је усвојити таква законска решења којима ће процес отварања пензионог осигурања према приватним фондовима бити подржан.

Похожие события