Penzioneri – dostojno treće doba

Država mora da stvori održiv sistem brige o penzionerima. SNP se zalaže da nivo penzija bude usklađivan sa kretanjem rasta zarada, ali i zaštićen od obezvređivanja usled monetarnih i tržišnih promena. Fondovi za isplatu penzija moraju diversifikovati izvore finansiranja kroz kapitalizaciju ranijih ulaganja penzionih fondova, kroz buduća ulaganja u državne hartije od vrednosti i finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako bi se smanjila potreba za budžetskim transferima. Uvereni smo da je neophodno da se što pre obezbedi preusmeravanje tereta osiguranja sa državnih fondova na privatne. Neophodno je usvojiti takva zakonska rešenja kojima će proces otvaranja penzionog osiguranja prema privatnim fondovima biti podržan.