Program

Program Srpske narodne partije

Svaki čovek teži da slobodno živi i slobodno se razvija u zajedništvu sa drugim ljudima, u svojoj porodici, u svojoj zajednici, u svojoj državi.

Ali, svako ko – bilo pojedinac, bilo zajednica – zahteva slobodu za sebe, mora da priznaje i slobodu drugih. Pravo koje čuva ljudsko, građansko i nacionalno dostojanstvo obezbeđuje tu slobodu, a pravda podrazumeva obezbeđivanje jednakih prava za sve.

Cilj Srpske narodne partije je da izgradi ekonomski prosperitetniju, nacionalno-identitetski utemeljeniju, društveno pravedniju zajednicu i, u svakom drugom pogledu, bolju i srećniju – Srbiju! Jer, narodu koristi samo ono što je pravedno:

Želimo da u zdravom političkom nadmetanju, složno, koristeći sva svoja znanja, vreme i energiju, pomognemo srpskom narodu da živi bolje i sigurnije; da ima onakvu državu kakvu svojim kvalitetima zaslužuje.

Uvereni da je osnivanje Srpske narodne partije prekretnica u političkom životu Srbije, predstavljamo naš politički program za koji smo sigurni da će doprineti političkom, nacionalnom i ekonomskom prosperitetu celokupnog srpskog društva.

Za izlazak iz postojeće krize i sprovođenje korenitih društvenih reformi Srpska narodna partija nudi konkretna ekonomska, demografska, politička i druga rešenja, a ne samo apstraktna načela.

Srpska narodna partija je okupila u svojim redovima sposobne i ugledne ljude sa značajnim političkim iskustvom, kao i veliki broj mladih i energičnih članova koji su spremni da svojim maksimalnim angažovanjem doprinesu ostvarenju proklamovanih ciljeva i od Srbije izgrade stabilnu i uređenu zemlju.

U Srpskoj narodnoj partiji srpski narod dobio je novu energiju i novu snagu sa kojom će, uprkos svim izazovima, sigurno koračati u budućnost.

Iz naroda – za narod!

Nacionalno, patriotsko i demokratsko

Srpska narodna partija je politička stranka desnog centra, čije se delovanje zasniva na poštovanju nacionalnih, demokratskih i načela građanskog rodoljublja. Zaštita nacionalnih i državnih interesa Srbije i srpskog naroda predstavlja temeljne principe na kojima će Srpska narodna partija zasnivati svoju politiku. Srpska narodna partija će težiti da nastavi državotvornu tradiciju Srbije koja živi od vremena države Nemanjića, potom obnovljenu i izgrađenu na uspešnom spoju nacionalnih i demokratskih vrednosti, koje je srpska politička i kulturna elita prenosila krajem 19. i početkom 20. veka na sve delove našeg naroda.

Znajući da su u izgradnji srpskog demokratskog društva ogroman doprinos dali i pripadnici drugih nacija, Srpska narodna partija će se, sledeći svoju demokratsku orijentaciju, uvek zalagati za poštovanje prava svih građana Srbije. Cilj Srpske narodne partije je da stvori modernu, politički i ekonomski snažnu Srbiju koja će svim svojim građanima pružiti viši životni standard i sigurniju egzistenciju. Pravo je i obaveza srpskog naroda da u realizaciji takvih ciljeva prednjači i pruža primer.

Odgovorna nacionalna i državotvorna politika

Na nacionalnom i državotvornom planu očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i ostalih elemenata nacionalnog i državnog identiteta naše zemlje je za Srpsku narodnu partiju primarni zadatak. Srbija mora da ima ugledan međunarodni položaj, razvijajući saradnju i prijateljstvo sa drugim narodima i državama. Strateški interes Srpske narodne partije je uspostavljanje što intenzivnijih političkih i ekonomskih veza sa svim zemljama koje su prijateljski naklonjene prema Srbiji i njenom demokratskom razvoju.

Na unutrašnjem planu, Srpska narodna partija je opredeljena da uporno deluje u prilog nacionalnog konsenzusa o najbitnijim političkim i ekonomskim pitanjima. Glavna poruka političkog delovanja Srpske narodne partije biće uspostavljanje dijaloga među svim političkim i društvenim činiocima u cilju iznalaženja najboljih rešenja za srpsku državu i društvo. Zalažemo se za najviši stepen poštovanja prava nacionalnih manjina, a u isto vreme odbacujemo pokušaje određenih etničkih grupa da, prekoračenjem svojih prava, dezintegrišu državnu teritoriju Srbije.

Srpska narodna partija smatra da samo ekonomski snažna Srbija može da se suprotstavi svim izazovima koji se, na spoljnom i unutrašnjem planu, mogu da pojave pred njom. Srbija se nalazi na trusnom geopolitičkom području i jasno je da će se još dugo suočavati sa raznovrsnim problemima. Njih nije uvek moguće predvideti, ali je već sada jasno da će ekonomski jaka i sistemski dobro uređena država mnogo lakše izlaziti na kraj sa njima. Zato je imperativ našeg postojanja i delovanja izgradnja baš takve srpske države.

Očuvanje i poštovanje Ustava

Srpska narodna partija ističe da je Ustav Srbije, kao najviši pravni akt, jasno odredio prava i obaveze koje moraju da se poštuju u političkom i društvenom životu naše zemlje. Republika Srbija je Ustavom određena kao država srpskog naroda i svih njenih građana. Srpska narodna partija pridaje ključni značaj očuvanju našeg državnog suvereniteta, pogotovo poštovanju preambule Ustava u kojoj se Kosovo i Metohija definiše kao sastavni deo Srbije. Posebnu važnost pridajemo ustavnom načelu po kome nije dopušteno delovanje političkih stranaka koje propagiraju rušenje ustavnog poretka, kršenje zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.

Državotvornost i ekonomija

Za Srpsku narodnu partiju državotvornost i ekonomija predstavljaju dve strane iste medalje. Samo nacionalno jaka država sa zaokruženim, dovršenim identitetom može uspešno da razvija svoju ekonomiju, kao što samo jaka ekonomija može da bude garant dugoročne zaštite državnih i nacionalnih interesa jedne zemlje. Ne možemo da govorimo o jakoj naciji i državi ako nemamo jaku ekonomiju. Isto tako, u istoriji nije zabeležen nijedan slučaj da je jedna zemlja imala ekonomski rast u isto vreme kada je gubila nacionalno dostojanstvo. Kroz nov ekonomski pristup treba da se pokrenu oni delove srpske privrede u kojima se, u najkraćem roku, može značajnije povećati proizvodnja i zaposlenost. Budžetska i makroekonomska stabilnost je osnova za realizaciju društvenih reformi koje će direktno da zavise od racionalne upotrebe svih nacionalnih resursa.

Zastupanje interesa svih građana Srbije

Srpska narodna partija polazi od toga da u pravnom poretku Srbije svi njeni građani imaju ista prava i obaveze. U svom političkom delovanju, Srpska narodna partija zastupaće i štitiće interese svih građana i slojeva stanovništva koji u Srbiji žive i rade. Rešenja koja Srpska narodna partija bude nudila u okviru državnih institucija neće biti na štetu bilo koje građanske ili etničke grupe. Zajednički život podrazumeva realizaciju takvih ciljeva koji će biti u opštem društvenom interesu.

Vladavina prava i jednaka primena zakona za sve

Srpska narodna partija zalaže se za jednaku primenu zakona za sve, nezavisno od interesa stranaka na vlasti, raznih centara moći, pojedinaca ili bilo koje društvene grupe. Svi punoletni građani Srbije imaju neotuđivo pravo da učestvuju na slobodnim i neposrednim izborima. Vladavina prava podrazumeva podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Za jednaku primenu zakona nadležna je nezavisna sudska vlast. Srbija mora da funkcioniše kao pravna država, jer će samo na taj način uživati poverenje svih svojih građana i predstavljati sigurno mesto za priliv stranih ulaganja i razvoj domaće privrede.

Srpska narodna partija vidi u privatnoj svojini stub društvenog i privrednog razvoja. Za Srpsku narodnu partiju nepovredivost privatne svojine predstavlja osnov pravne sigurnosti svakog demokratskog i prosperitetnog društva. Razvoj novih društvenih i tržišnih odnosa u Srbiji podrazumeva postojanje dinamične i energične privatne inicijative. Podsticanje privatnih investicija, domaćih i stranih, doprinosi ekonomskom prosperitetu zemlje, većem zapošljavanju i rastu životnog standarda građana.

Uravnotežena spoljna politika

Srpska narodna partija će se zalagati za vođenje uravnotežene spoljne politike, koja na prvo mesto stavlja nacionalne, ekonomske i političke interese građana Srbije. Saradnja sa zemljama koje to u najboljem smislu omogućuju, biće spoljnopolitički prioritet Srpske narodne partije. Zalaganje za saradnju u regionu biće jedna od najbitnijih stavki u našoj spoljnopolitičkoj orijentaciji. Posle secesije nekoliko bivših jugoslovenskih republika, sa novim državama u regionu Srbija treba da sarađuje vodeći se isključivo svojim realnim interesima i zaštitom delova srpskog naroda koji je u tim sredinama nastavio da živi.

Rusija – najvažniji ekonomski i politički partner

SNP vidi Rusiju kao jednog od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije i kao jednu od njenih najvećih razvojnih šansi. Smatramo da Srbija u svojoj prošlosti nije imala bližeg prijatelja od Rusije, niti saveznika sa kojim su njene veze kroz istoriju bile dugotrajnije, sadržajnije i razgranatije. Rusija je ključni spoljni činilac zaštite naših vitalnih interesa, kao što su borba za očuvanje Kosova i Metohije i, na dejtonskim principima zasnovane, Republike Srpske. Ruska Federacija je ekonomski uvek pomagala Srbiji, dajući joj, kad god je to bilo moguće, poseban ekonomski status i znatne olakšice. Srbija treba da teži produbljivanju bilateralnih odnosa sa Rusijom, stimulišući svoje privrednike da izvoze što više proizvoda na rusko tržište.

Referendum o evropskim integracijama, Evropa – Da, EU – Ne

Stav Srpske narodne partije prema evropskim integracijama zasniva se na načelima evroskepticizma. Evroskepticizam se ne sme poistovetiti sa evrofobijom, jer je Srbija kao stara evropska država svojim geografskim položajem upućena na bilateralnu saradnju sa najvećim brojem evropskih zemalja. Srpska narodna partija je protiv priključenja Srbije Evropskoj uniji zbog toga što racionalni razlozi ukazuju da to nije u našem ekonomskom i političkom interesu. Kao narodna partija zahtevaćemo da građani Srbije budu upitani da li žele da nastave putem ka članstvu u Evropskoj uniji ili ne. Najbolji odgovor na to pitanje može da pruži referendum kao najviši izraz demokratije i demokratskih procedura. Svoju istoriju, kulturu i tradiciju Srbija je ugradila u temelje moderne Evrope. Za Srpsku narodnu partiju nije sporno da Srbija usvaja i primenjuje pozitivne zakone iz razvijenih zemalja Evropske unije ukoliko oni obezbeđuju bolje i efikasnije funkcionisanje države. Sve što može da unapredi razvoj srpskog društva treba da se prihvati kao korisno rešenje i da se dalje usavršava.

Tržišna i odgovorna ekonomija

Ekonomska politika SNP biće usmerena ka razvoju tržišne i društveno odgovorne ekonomije čije će težište biti na podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Funkcionisanje privrednih subjekata u tržišnoj ekonomiji zasnovano je na odnosu ponude i tražnje. SNP će najsnažnije podržati i afirmisati razvoj zdrave tržišne konkurencije, verujući da na taj način štitimo interes i pravo građana Srbije da dobiju što viši kvalitet roba i usluga, po što nižim cenama. Kod vlasnika kapitala treba da se razvija svest o neophodnosti ulaganja jednog dela sredstava u kulturni napredak, jer se cilj društvenog razvoja ne nalazi samo u neprekidnom povećanju materijalnog bogatstva, već i u unapređenju naučnog rada, kulture i stvaralaštva po kome je svaki narod u istoriji prepoznatljiv.

Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Podsticanje preduzetničkog duha Srpska narodna partija vidi kao jedan od najvažnijih segmenata svoje ekonomske politike. Za nas su preduzetnici nosioci privrednog razvoja i garant ekonomske i svake druge stabilnosti jednog društva i države. Želimo da ohrabrimo preduzetnički duh, i zato ćemo se boriti za takav poreski sistem, i takav poslovni ambijent u državi, u kome će svaki pojedinac biti u prilici da od svoje ušteđevine pokrene porodični biznis ili otvori zanatsku radnju. Verujemo da u takvom pristupu leži šansa za ozdravljenje nacionalne ekonomije.

Nova industrijalizacija i nove ekonomske mere

Dugogodišnja ekonomska kriza u kojoj se Srbija nalazi nameće neophodnost hitne primene nove industrijalizacije zemlje i ekonomskih mera koje će da unaprede izvoz i povećaju zaposlenost. Srpska narodna partija ocenjuje da ekonomskoj, političkoj i društvenoj stabilnosti Srbije najviše može da doprinese otvaranje novih radnih mesta i rast privredne aktivnosti. Kako bi to postigla, država mora da poveća ulaganja u tri ključne privredne grane: poljoprivredu, infrastrukturu i energetiku. Ove tri privredne grane direktno i indirektno zapošljavaju najveći broj građana Srbije. Podsticajnim merama država treba da omogući priliv novih investicija, ali kroz rešenja koja neće značiti diskriminaciju i eliminisanje domaćih investitora na račun stranih. Tehnološki i industrijski razvoj zavisiće i od oživljavanja velikih privrednih subjekata u privatnom i javnom sektoru. To će podrazumevati kako otvaranje novih radnih mesta, tako i usavršavanje i podmlađivanje kadrova koji u njima rade ili će se tek da se zaposle.

Nova, stvarna radna mesta

Srpska narodna partija prepoznaje u privatnom sektoru okosnicu stvaranja novih, realnih, stvarnih radnih mesta. Kroz poreske olakšice država treba da rastereti poslovanje privatnog sektora, čime će se otvoriti mogućnosti za zapošljavanje novih radnika i povećanje plata već zaposlenih lica u toj oblasti. Za veći broj realnih radnih mesta neophodno je popravljanje postojeće poslovne klime, smanjenje prevelike javne potrošnje koja vrši pritisak na preduzetnike, kao i suzbijanje nelojalne konkurencije i sive ekonomije. Sigurnost i položaj zaposlenih u privatnom sektoru ne sme da se razlikuje od položaja radnika u javnom sektoru, jer samo tako može doći do prelivanja viška zaposlenih iz javnog u privatni sektor. Stvaranje povoljnog ambijenta za rast privatnog ulaganja i podsticanje razvoja realnog sektora ekonomije predstavljaju šansu za postepeni izlazak Srbije iz dugogodišnje ekonomske krize.

Poljoprivreda – najveća razvojna šansa

Poljoprivreda je najveća razvojna šansa Srbije i jedna od naših najvažnijih privrednih grana. Razvoj poljoprivredne proizvodnje podrazumeva dalje unapređenje njene strukture, kao i poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača na domaćem i inostranom tržištu. Poljoprivredni proizvodi iz Srbije mogu da se plasiraju na više stranih tržišta, posebno na tržište Rusije, ali da bi se obim proizvodnje povećao država treba da obezbedi povoljne uslove za obnovu poljoprivredne mehanizacije, garantovani otkup poljoprivrednih proizvoda, primenu najsavremenijih agrotehničkih mera, navodnjavanje i preradu poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredna delatnost je korisna zbog toga što podstiče i razvoj prerađivačke industrije, trgovine i turizma. Za Srpsku narodnu partiju je od presudnog značaja zadržavanje mladih ljudi na selu, jer su u pojedinim delovima zemlje sela ostala pusta ili naseljena u najvećoj meri starim licima. Poljoprivrednu proizvodnju mora da se zasniva na razvijanju proizvoda sa prepoznatljivim geografskim poreklom, stvarajući brendove koji će ispunjavati najveće standarde kvaliteta u ekonomski najrazvijenijim zemljama.

Energetska politika – sigurnost i odgovornost

U savremenim okolnostima, promišljena energetska politika je od najvećeg značaja za sigurnu budućnost Srbije. Strateški smo opredeljeni da u oblasti energetike sarađujemo sa onim zemljama koje poseduju najveće energetske rezerve i koje u budućnosti mogu da obezbede kontinuirano i sigurno snabdevanje naše zemlje energentima. Srbija treba da se okrene, kako izgradnji novih energetskih kapaciteta, tako i obnovi već postojećih postrojenja. U finansiranje krupnih energetskih projekata država treba kao partnera da uključi i privatni sektor. Naša zemlja raspolaže velikim potencijalom za razvoj alternativnih vidova energije, u koje je neophodno investirati s obzirom na to da se u toj oblasti nalazi mogućnost za otvaranje novih radnih mesta. Ulaganjem u energetiku država istovremeno doprinosi ispunjavanju neophodnih infrastrukturnih preduslova za dolazak investicija i u druge grane privrede.

Jačanje veza između matice i srpskog naroda u dijaspori

Srpska narodna partija zalaže se za jačanje duhovnih, političkih i privrednih veza sa srpskim narodom koji živi van matične države. Srpskom stanovništvu u regionu mora da se pruži snažna, ali i vrlo konkretna podrška radi zaštite i očuvanja njegovog identiteta. Otuda će se Srpska narodna partija principijelno zalagati za jačanje veza između matice Srbije i srpskog naroda u bližoj i daljoj dijaspori. Posebno naglašavamo brigu za položaj Srba u Crnoj Gori koja, istorijski gledano, predstavlja deo srpskog etničkog i kulturnog prostora, ali ćemo voditi računa i o srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugim prostorima gde je on, u manjem ili većem broju, prisutan. Srpski narod u dijaspori mora negovati svest da je integralni deo srpskog nacionalnog bića i država Srbija taj proces treba neprestano da pomaže. Srpska dijaspora u evropskim zemljama, na američkom kontinentu, i u Australiji, predstavlja u isto vreme važan ekonomski izvor za našu zemlju, jer je priliv finansijskih sredstava koja godišnje stignu iz dijaspore u Srbiju ravan polovini našeg izvoza.

Očuvanje Dejtonskog sporazuma i prosperitet Republike Srpske

Za Srpsku narodnu partiju očuvanje Dejtonskog sporazuma i prosperitet Republike Srpske predstavlja jedan od najvažnijih nacionalnih interesa Srbije i srpskog naroda. Srpski narod se kroz stvaranje Republike Srpske izborio za zaštitu svojih nacionalnih interesa u okviru BiH. Država Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, ima pravo, ali i obavezu, dakle – dužna je da se stara o ustavnom položaju Republike Srpske. Srpska narodna partija se protivi stalnim pretnjama da će Dejtonski sporazum biti ukinut, jer u njemu vidi garanciju opstanka našeg naroda na tom području. U stvaranje i izgradnju Republike Srpske uložene su ogromne ljudske i materijalne žrtve i ona je tekovina koje se srpski narod nikada neće odreći. Srpska narodna partija podržaće dosadašnju političku, kulturnu, privrednu i svaku drugu saradnju Srbije i Republike Srpske i snažno će se zalagati za dalji razvoj međusobnih odnosa.

Kosovo i Metohija kao sastavni i neotuđivi deo Srbije

Poštujući Ustav Srbije, Srpska narodna partija ističe da je za nju Kosovo i Metohija uvek bilo, jeste i biće sastavni i neotuđivi deo Srbije. Srpska narodna partija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i protivpravnu secesiju južne srpske pokrajine. Tim postupkom je na najgrublji način prekršena Rezolucija 1244, Povelja UN i Završni helsinški akt. Srbija nikada ne sme dobrovoljno da se odrekne dela svoje teritorije koji je mesto postanka njenog državnog i nacionalnog identiteta i duhovnosti. Kosovski zavet duboko je urezan u svest srpskog naroda dajući mu snage i istrajnosti da prevaziđe najteže trenutke u svojoj istoriji. Oslobođenje srpskog naroda od vekovnog ropstva i stvaranje moderne srpske države ostvareno je na osnovama kosovskog zaveta.

Zaštita ekonomskih interesa Srbije na Kosovu i Metohiji

Srbija treba dosledno da se zalaže za zaštitu svojih ekonomskih interesa na Kosovu i Metohiji. Država mora da nastavi investiranje u srpske sredine na Kosovu i Metohiji, jer će u novim ili revitalizovanim preduzećima srpsko stanovništvo imati mogućnost da opstane i, na bazi realnih prihoda, zadovolji svoje životne potrebe. Srbija je u periodu od 1961. do 1990. godine investirala preko 17 milijardi dolara u putnu infrastrukturu, telekomunikacije, elektroenergetski sistem i privredu Kosova i Metohije. Vlasništvo nad imovinom je univerzalna kategorija i neprikosnoveno pravo u svim razvijenim zemljama sveta. Srbija mora da insistira na potvrđivanju njenog prava na raspolaganje imovinom na Kosovu i Metohiji, zaustavljanju nezakonitog privatizovanja naših javnih preduzeća, kao i bespravnog korišćenja rudnog i ostalog prirodnog bogatstva na teritoriji KiM.

Vojna neutralnost

U oblasti odbrane, Srpska narodna partija zastupaće politiku iskrene i zaokružene vojne neutralnosti. Nju je potrebno preciznije definisati i odgovarajućim amandmanima ugraditi u Ustav Republike Srbije. Na temelju toga smatramo da je važno boriti se za međunarodno priznanje neutralnosti po uzoru na Austriju ili Švajcarsku. To ne znači da Srbija ne treba da pruži aktivan doprinos globalnoj bezbednosti, ali je bitno da se to čini isključivo na temeljima vojne neutralnosti i odbacivanja članstva u NATO. Kao narodna partija smatramo da jedino narod ima mandat da odlučuje o eventualnom priključenju Srbije NATO. Narodu mora da se pruži prilika da donese konačnu odluku o tom pitanju na referendumu koji je potrebno održati što pre, kako bi se pristupilo ustavnom definisanju vojne neutralnosti.

Borba protiv kriminala i korupcije

Srpska narodna partija zalaže se za energičnu borbu protiv korupcije i kriminala, kao pojava koje nanose ogromnu štetu čitavoj društvenoj zajednici. Suzbijanje korupcije i kriminala treba da se izvrši kroz striktnu primenu zakona i beskompromisno angažovanje nadležnih državnih institucija. Kontrola nabavki u javnim preduzećima i transparentnost sklopljenih ugovora način su da se spreči korupcija državnih službenika. Srpska narodna partija podržava postojanje i rad nezavisnih antikorupcijskih tela čiji je zadatak da ukažu na zloupotrebe javnih resursa i doprinesu suzbijanju pojave korupcije kao jedne od najvećih pretnji društvenom i ekonomskom napretku Srbije.

Očuvanje istorijskog nasleđa, kulturnog i nacionalnog identiteta

Srpska narodna partija baštiniće tradicionalne srpske vrednosti i zalagati se za očuvanje istorijskog nasleđa, duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Za očuvanje srpske nacionalne i kulturne samobitnosti od presudnog značaja je podrška radu najznačajnijih nacionalnih institucija kao što su SANU, Matica srpska, Srpska književna zadruga i dr. Posebno ističemo značaj Srpske pravoslavne crkve kao najstarije institucije srpskog naroda, koja je očuvala jedinstvo Srba u najtežim iskušenjima naše duge i burne istorije. Od vremena Nemanjića, Svetog Save i sticanja autokefalnosti, preko poluvekovnog ropstva pod Turcima i stvaranja moderne srpske države u doba Karađorđa i kneza Miloša, Srpska pravoslavna crkva vodila je brigu o očuvanju ovih vrednosti, zahvaljujući kojima i postojimo kao narod. Uloga Srpske pravoslavne crkve bila je od neprocenjivog značaja za očuvanje kosovskog zaveta i nacionalne svesti. Srpska narodna partija ukazuje i na neophodnost zaštite ćiriličkog pisma koje je Ustavom proklamovano kao nacionalno pismo.

Racionalizacija državne uprave

Srpska narodna partija racionalizaciju državne uprave vidi kao uslov normalnog funkcionisanja savremenog državnog aparata. Prekomerno zapošljavanje u državnoj upravi opteretilo je budžet Srbije zbog čega je država prinuđena da se dodatno zadužuje, umesto da se rešenje traži u otvaranju novih radnih mesta u realnom sektoru. Srpska narodna partija naglašava da partijska pripadnost ne sme da bude kriterijum za rad u državnoj upravi, već to mora da bude znanje i obučenost lica koja će se na takvim poslovima ubuduće angažovati.

Maksimalna decentralizacija vlasti

Srpska narodna partija želi da uredi Srbiju tako da funkcije vlasti budu maksimalno decentralizovane. Zalagaćemo se za to da jedinice lokalne samouprave dobiju šira ovlašćenja i što veću samostalnost u raspolaganju stečenim prihodima. Za Srpsku narodnu partiju decentralizacija ne podrazumeva dezintegraciju. Oblasti koje se odnose na direktno upravljanje državom ostaće i dalje centralizovane. Uvereni smo da o lokalnim problemima i uređenju sopstvenog života najbolje mogu da odlučuju predstavnici lokalnih samouprava. Srpska narodna partija se zalaže da opštine i gradovi dobiju neophodne nadležnosti za rešavanje društvenih pitanja u svojim sredinama. Gradovima i opštinama treba da se omogući da realizuju sopstvene razvojne programe i maksimalno angažuju vlastite ljudske resurse u jačanju svojih privrednih, obrazovnih i kulturnih potencijala. Jedinice lokalne samouprave moraju da izgrade kvalitetnu saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, čime će postati atraktivne za nove investicije, stvaranje industrijskih zona i veći privredni razvoj.

Razvoj turizma kao strateški prioritet

Turizam kao važna privredna grana i potencijal Srbije treba da bude jedan od strateških prioriteta u našem ekonomskom razvoju. U turističkoj ponudi Srbije svaki region treba da predstavi svoje prirodne, kulturne i istorijske potencijale. Razvoj turizma zahteva stvaranje bolje infrastrukture, obrazovano osoblje, kvalitetnu ponudu i adekvatnu promociju. Srbija ima velike mogućnosti za razvoj zdravstvenog i banjskog turizma, a sve više turista koristi mogućnosti koje im se pružaju u planinskom i seoskom turizmu. Srbija se, posle više godina, ponovo vraća na turističku mapu Evrope zahvaljujući gradskom turizmu. Sve to ukazuje na neophodnost izgradnje kvalitetnih ugostiteljskih i turističkih kapaciteta u sredinama u kojima je turistička ponuda atraktivna za domaće i strane posetioce.

Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

Naš cilj je ravnomerni ekonomski razvoj svih delova Srbije. Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja je mera koja će pozitivno uticati na položaj nedovoljno razvijenih područja i ostanak stanovništva u njima. Srpska narodna partija je za stvaranje takvog institucionalnog i zakonskog okvira koji će podsticati investiranje u nerazvijene opštine. Na taj način steći će se mogućnosti da se spreči odliv stanovništva i Srbija ne svede na nekoliko većih gradova u kojima će se nalaziti najveći broj njenih građana. Zadržavanje stanovništva na selu jedan je od najvažnijih zadataka i zbog toga privlačenje investicija u nerazvijene regione i ruralna područja mora biti strateški interes države. Obim i vrste pruženih podsticaja investicijama treba da se prilagode stepenu razvijenosti regiona i konkretne opštine u kojoj se ulaganje realizuje, kako bi se smanjivale i unutar-regionalne razlike.

Penzioneri – dostojno treće doba

Država mora da stvori održiv sistem brige o penzionerima. SNP se zalaže da nivo penzija bude usklađivan sa kretanjem rasta zarada, ali i zaštićen od obezvređivanja usled monetarnih i tržišnih promena. Fondovi za isplatu penzija moraju diversifikovati izvore finansiranja kroz kapitalizaciju ranijih ulaganja penzionih fondova, kroz buduća ulaganja u državne hartije od vrednosti i finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako bi se smanjila potreba za budžetskim transferima. Uvereni smo da je neophodno da se što pre obezbedi preusmeravanje tereta osiguranja sa državnih fondova na privatne. Neophodno je usvojiti takva zakonska rešenja kojima će proces otvaranja penzionog osiguranja prema privatnim fondovima biti podržan.

Demografska obnova Srbije

Srpski narod se nalazi u teškoj demografskoj situaciji, što ukazuje na neophodnost primenjivanja mera kojima će se negativni demografski trendovi što pre zaustaviti. Srpska narodna partija se zalaže za aktivno pospešivanje nataliteta i pomoć porodicama koje se odlučuju da imaju više dece. Iskustvo Ruske Federacije u vezi sa uspešnom demografskom konsolidacijom predstavlja model koji će SNP težiti da sledi i primeni. Ukoliko država ne izvrši preokret na ovom planu, srpski narod će se u relativno bliskoj budućnosti naći pred problemom da u sopstvenoj državi bude manjina. Demografska obnova Srbije, kao i stvaranje uslova za zaustavljanje nepovoljnih unutrašnjih migracija iz sela u gradove, predstavljaće jedan od najvažnijih ciljeva Srpske narodne partije. U cilju demografske obnove potrebno je obezbediti takav zakonski okvir koji će omogućiti maksimalnu zaštitu trudnica i njihovog položaja kod poslodavaca.

Očuvanje prirodnih resursa i zaštita životne sredine

Ekonomski razvoj Srbije treba paralelno da se odvija sa očuvanjem prirodnih resursa i zaštitom životne sredine. Građani Srbije zaslužuju da žive u zdravoj prirodnoj sredini i koriste zdravu hranu i čistu vodu. Plansko upravljanje otpadom i njegovo recikliranje su dobra strategija za rešavanje ekoloških problema. Korišćenje otpada kao alternativnog izvora energije pruža mogućnost za uštedu drugih energenata, a investiranje u oblast upravljanja otpadom vodi otvaranju novih radnih mesta.

Očuvanje porodičnih vrednosti

Srpska narodna partija smatra da porodica kao osnovna ćelija društva treba da ima najvažniju ulogu u životu svakog pojedinca ali i srpskog društva u celini. Smatramo da u uslovima demografske ugroženosti, porodica formirana na hrišćanskim načelima i moralu može da odigra važnu ulogu u borbi protiv bele kuge i obnovi srpskog naroda. Posebnu brigu neophodno je posvetiti mladoj populaciji, koja u porodici dobija priliku i oslonac da se razvija u obrazovnom, sportskom i kulturnom smislu, kao i da vodi zdrav i uredan život. Na štetnost pojava koje razaraju mladu generaciju i bacaju je na društvenu marginu, kao što su narkomanija, alkoholizam i kriminal, mora stalno da se ukazuje. Samo zdravi i društveno odgovorni mladi ljudi mogu doprineti svom ličnom i društvenom prosperitetu.

Rodna ravnopravnost

Srpska narodna partija zalaže se za ravnomernu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života. Pitanje rodne ravnopravnosti precizirano je posebnim zakonima, a u svom radu Srpska narodna partija će se zalagati za ravnomernu zastupljenost pripadnika oba pola u svim svojim organima. Srpska narodna partija smatra da ženama treba da se omoguće ravnopravne šanse na tržištu rada i time stvori preduslov za njihovu punu ekonomsku nezavisnost.

Ulaganje u obrazovanje i razvoj tehnoloških mogućnosti

Vek u kojem živimo je vek obrazovanja i nauke, a u njemu je znanje najvažnija prednost jednog naroda. Smatramo da je ulaganje u obrazovanje i razvoj tehnoloških mogućnosti preduslov budućeg ekonomskog prosperiteta Srbije. Zalagaćemo se da više od polovine naših studenata pohađa tehničke fakultete i stiče znanja koja se mogu primeniti u proizvodnoj industriji. Izdvajanja za naučne projekte i istraživanja moraju da budu povećana. Naši univerziteti, uz veću podršku države, treba da budu spremni da obrazuju kadrove koji će biti sposobni da primene visoke tehnologije u domaćoj privredi i učine je konkurentnom na međunarodnom tržištu. Obrazovani kadar u tehničkim i drugim naukama može biti naša glavna konkurentska prednost u obezbeđivanju većeg priliva stranih investicija.

Mladi – da ponosno ostanu u Srbiji

Srpska narodna partija je duboko uverena da je briga o mladima i ulaganje u njihovu dobrobit jedan od preduslova opstanka i razvoja naše zemlje. Srećna i zdrava omladina garantuje srećnu i zdravu Srbiju. SNP se zalaže da mladima bude pružena mogućnost da se institucionalno uključe u procese donošenja odluka koje se tiču pitanja mladih. S druge strane, država mora da obezbedi takve uslove da, kroz zapošljavanje u domaćoj privredi, mladi ne budu ponosni samo na to gde su se rodili, već da ponosno tu žive i rade. Jedan od prioriteta SNP biće sprečavanje odliva mladih obrazovanih ljudi iz Srbije.

Zdravstvena politika

Teška ekonomska situacija u kojoj se Srbija nalazi negativno se odrazila na zdravstvenu zaštitu stanovništva koja, u najvećoj meri, zaostaje za zdravstvenim uslugama drugih zemalja u Evropi. Veliki broj stanovnika, nažalost, nema overenu zdravstvenu knjižicu i nije u mogućnosti da se pravovremeno i adekvatno leči. Država mora da, kroz primenu zakonskih mera, utiče na poslodavce da redovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenih, a licima koja ne rade obezbedi besplatnu zdravstvenu zaštitu. Srbija je dužna da bude solidarna sa građanima kojima je zdravstvena zaštita zbog raznih okolnosti uskraćena, jer napredak jednog društva zavisi i od brige za zdravlje svih njegovih pripadnika. Školski sport u najrazvijenijim zemljama sveta predstavlja osnov zdravlja i zdravstvene politike, što treba da se primeni i u Srbiji.

Sport

Srpska narodna partija smatra da sport i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u svim područjima ljudskog života, naročito za pravilan rast i razvoj naše dece i omladine. Samo zdrav narod je uspešan narod. Zato unapređenje svih vidova sporta mora biti jedan od prioriteta državne politike. Posebnu pažnju neophodno je usmeriti na razvoj školskog sporta, kroz povećanje broja časova fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama sa dva na četiri, vraćanje obaveznog fizičkog vaspitanja u visokoškolske ustanove, podsticanje i negovanje sportskih takmičenja. S druge strane, našim vrhunskim sportistima, reprezentativcima,  potrebno je omogućiti adekvatne uslove za trening, pripremu za velika međunarodna takmičenja, stimulisati ih nacionalnim priznanjima, nagradama i stipendijama. SNP se zalaže da rekreativni sport, kao važan preduslov kvalitetnog i zdravog života svih građana Srbije, bude promovisan i dostupan svima. Novom strategijom razvoja sporta kao i boljim zakonskim rešenjima država mora da obezbedi i unapređenje rada sportskih organizacija i objekata, kao i zaštitu statusa, prava i materijalnog položaja sportista i sportskih radnika.

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita ugroženih grupa stanovništva mora da bude posebna obaveza nadležnih državnih institucija. Posledicama ekonomske krize i siromaštvu najviše su izložena manje obrazovana lica, nezaposleni i izdržavane osobe, starija lica, stanovnici u ruralnim sredinama, osobe sa invaliditetom, izbeglice i raseljena lica. Pored direktnih izdvajanja za brigu o ovoj društvenoj grupi, država treba da pronađe mogućnost za njihovo poslovno angažovanje i, kroz određene olakšice, motiviše poslodavce da socijalno ugroženim licima ponude odgovarajući posao.

Srpska narodna partija smatra da određeni broj radnih mesta namenjen ovim grupama stanovništva mora biti pokrenut kroz javne radove na nacionalnom i lokalnom nivou. Za lica koja ostaju bez posla usled dejstva ekonomske krize moraju biti razvijeni posebni programi pomoći jer ekonomska kriza ne sme biti razlog njihove tragedije. S druge strane, država ne može svoju odgovornost za socijalni položaj građana da prebaci na privredu i da administrativnim merama onemogućava otpuštanje radnika. Zato je dužna da obezbedi da se stvori više radnih mesta nego što će se zatvoriti i u tom cilju mora da razvije odgovarajuće instrumente.

Kultura – osnova demokratskog društva

Srpska narodna partija smatra da su afirmaciji Srbije na evropskom i svetskom planu najviše doprinela naša kulturna dostignuća. Srbija mora da izgrađuje svoj kulturni obrazac i oslanjanjem na tradicionalne vrednosti unapređuje razvoj savremenog kulturnog stvaralaštva. Poštovanjem nacionalnog nasleđa može ponovo da se uspostavi kontinuitet srpske kulture, kojoj je naznačajniji doprinos dala naša kulturna elita na početku prošlog veka. Srpski film, književnost i druge oblasti umetničkog izražavanja treba da se što više promovišu, jer će time naša zemlja steći prepoznatljivu poziciju na evropskom i svetskom nivou. Nesporna je činjenica da su pojedini srpski umetnici najviše doprineli ugledu Srbije u svetu, tako da je na taj potencijal nužno obratiti pažnju i podržati ga u što većoj meri.

Mediji – sloboda i nezavisnost

Postojanje slobodnih i nezavisnih medija osnovna je pretpostavka uspešnog funkcionisanja političkog i društvenog života u našoj zemlji. Vlasništvo nad medijima mora da bude transparentno, kako bi se sprečio uticaj određenih političkih centara na javni život i stvaranje slike koja nije u interesu celokupnog društva. Srpska narodna partija poštuje nezavisnost medija, čije izveštavanje treba da bude u skladu sa Kodeksom novinara, i nikada neće vršiti pritisak na predstavnike medija koji izveštavaju o njenom radu. Objektivno informisanje javnosti zadatak je slobodnih i nezavisnih medija. Moderno i stabilno srpsko društvo nezamislivo je bez slobodnog medijskog izveštavanja.